Dimarts, 27 d’agost de 2019

Morell de plomall Aythya fuligula
Porrón Moñudo – Tufted Duck – Fuligule morillon

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la bassa del Bruel (Fran Trabalon, a Ornitho.cat) (F).


Àguila pescadora Pandion haliaetus
Águila Pescadora – Osprey – Balbuzard pêcheur

Aiguamolls de l’Empordà. 1 ex. a la Massona (Fran Trabalon, a Ornitho.cat).


Comments are closed.